• Oproep vrijwilligers voor bestuur en commissies

  Voor het dagelijks bestuur en verschillende commissies is de FEHAC op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, met hart voor mobiel erfgoed, die op de eerstvolgende ALV beschikbaar zijn om voorgedragen en benoemd te worden.

  De FEHAC heeft momenteel een aantal vacatures. Die zijn voor een deel ontstaan doordat de benoemingstermijn van het zittende bestuurs- of commissielid is verstreken, en deels omdat de FEHAC haar activiteiten wil uitbreiden of intensiveren.

  De FEHAC roept kandidaten op om zich beschikbaar te stellen voor deze zeer interessante posities. Het gaat om de volgende functies:

 • Bestuursleden:

  • voorzitter FEHAC
  • vicevoorzitter/bestuurslid Public Affairs (PA) FEHAC (herkiesbaar)
 • Commissieleden:

  • commissieleden Trade & Skills (T&S)
  • commissieleden commissie Personenauto's (CPA) (tevens commissie voorzitter)
  • commissieleden Tweewielers (CTW) (tevens commissie voorzitter)
  • commissieleden Communicatie
  • commissieleden commissie Cultureel Erfgoed en NRME (WCE)
 • Voor een aantal beschikbare posities hebben zich al kandidaten gemeld, maar het bestuur roept desondanks geïnteresseerden op alsnog te reageren, zodat er wat te kiezen valt.
  Van de kandidaten wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de doelstellingen en taken van de FEHAC en dat zij het mobiel erfgoed een warm hart toedragen.
  De tijdinzet wisselt per functie, maar spitst zich voor de meeste functies toe op de avonduren en in het weekend.
  Van de kandidaten voor de functie van bestuurslid wordt ook verwacht dat zij ook gedurende een aantal uren overdag en door de week beschikbaar zijn.

  Profielen vacatures:

  Voorzitter FEHAC
  De voorzitter geeft leiding binnen het bestuur en vertegenwoordigt de FEHAC daarbuiten op bijeenkomsten met politiek, rijksdiensten, andere belangenorganisaties en marktpartijen. Van de voorzitter wordt verwacht dat met enthousiasme en doelgericht de belangen van de aangesloten leden worden behartigd. Bij voorkeur heeft de kandidaat ervaring in het openbaar bestuur.

  Vicevoorzitter/bestuurslid PA
  Het bestuurslid Public Affairs (PA) maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De taken bestaan vooral uit het onderhouden van contacten binnen de politiek, ministeries, Rijksdiensten en andere belangenorganisaties. Daarbij zijn positieve beïnvloeding van de beeldvorming, bewustwording van het belang van behoud en gebruik van mobiel erfgoed en aanreiken van oplossingen om dat laatste mogelijk te maken belangrijke taken.

  Bij voorkeur is de kandidaat politiek geïnteresseerd. Lidmaatschap van een politieke partij is geen vereiste.

  Lid commissie communicatie
  De commissie Communicatie geeft inhoud aan de manier waarop de FEHAC naar buiten treedt. Door de verschillende moderne communicatiemiddelen is het noodzakelijk dat deze effectief worden benut. De commissie adviseert het bestuur en heeft ook uitvoerend taken, zoals beheer accounts (Facebook, Twitter, website enz.)
  Van de kandidaten wordt verwacht dat zij zowel mondeling als schriftelijk goed kunnen communiceren.

  Commissieleden WCE en NRME
  Deze commissie is onder meer belast met de ontwikkeling en invulling van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, dat wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Naast uitvoerende taken voor een optimaal werkend register adviseert de commissie over de inrichting.
  Ook adviseert de commissie het bestuur over andere mobiel-erfgoed-zaken.

  Voorzitter Commissie Personenauto's CPA
  De commissie Personenauto's behartigt de belangen van de aangesloten personenautoclubs.
  Vanwege de toenemende maatschappelijke aandacht voor bijvoorbeeld de emissie van auto's, werkt de commissie Personenauto's nauw samen met de commissie Duurzaamheid.

  Commissieleden Trade & Skills
  Deze commissie heeft als taak het kennisbehoud en -ontwikkeling op het gebied van klassieke voertuigen vorm en inhoud te geven. Een belangrijke commissie, omdat in de samenleving techniek en dan met name klassieke toepassingen of ambachten, steeds minder aandacht krijgt.

  De commissie inventariseert de specifieke technische kennis binnen de aangesloten clubs en realiseert plannen om deze kennis te behouden. Het taakveld van de commissie betreft niet alleen de eigen achterban van de FEHAC, maar ook andere partijen die zich bemoeien met opleidingen op het gebied van voertuigtechniek.

  Bent u geïnteresseerd in één van deze vacatures? Meld u dan aan via secretariaat@fehac.nl.

  Hebt u vragen? Dan kunt u bellen met 085- 303 46 51 (secretariaat).