• Info voor aanmelding en het aanvraagformulier voor een lidmaatschap van de FEHAC

 • Zoals uit de statuten blijkt kunnen uitsluitend rechtspersonen zich aansluiten, dat wil zeggen verenigingen, stichtingen e.d.: natuurlijke personen kunnen niet rechtstreeks lid worden van de FEHAC.

  De contributie voor de bij de FEHAC aangesloten verenigingen (clubs)/stichtingen kunt u hier vinden.

  Behalve dat voor dit bedrag een recht bestaat op de uitgaven van de FEHAC en alle diensten die de FEHAC statutair biedt, is een aangesloten vereniging/stichting ook automatisch opgenomen in onze collectieve WA-verzekering en participeert de aangesloten vereniging via de FEHAC in de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).

  Wil u onderstaand (PDF) formulier invullen, uitprinten, ondertekenen en samen met de gevraagde formulieren naar ons toesturen, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

   Inschrijfformulier lidmaatschap

 • De FEHAC-contactpersoon is iemand die zich binnen uw vereniging bezighoudt met de FEHAC-berichten en ook als een vraagbaak kan dienen voor de leden van uw vereniging op het gebied van de belangenbehartiging. Vanzelfsprekend is het aan u om te bepalen of dit een bestuurslid is of niet. De gegevens over het aantal voertuigen is voor ons van wezenlijk belang voor de belangenbehartiging. Over hoeveel liefhebbers en over hoeveel voertuigen praten we, wanneer we op de ministeries de belangen van de verenigingen behartigen.

  Wij verspreiden een aantal malen per jaar de FEHACtiviteiten. Deze worden gestuurd naar de voorzitter, de secretaris, de FEHAC-contactpersoon, de redactie en eventueel naar een door u aan te wijzen vijfde persoon. Wij willen onze informatie zo goed mogelijk binnen uw vereniging verspreiden, vandaar dat wij graag meerdere exemplaren aan iedere club sturen.

  Berichten, zoals de aankondiging van onze Algemene Ledenvergadering of de notulen ervan, verspreiden wij alleen naar de voorzitter, de secretaris en de FEHAC-contactpersoon.

  Wij stellen het ook zeer op prijs dat u in het colofon van uw clubblad aangeeft wie de FEHAC-contactpersoon binnen uw vereniging is. Wij verzoeken u om de FEHACtiviteiten of andere voor uw leden belangrijke informatie te publiceren in uw clubblad. Ook zouden wij graag uw clubblad regelmatig willen ontvangen zodat wij binnen ons bestuur op de hoogte zijn van de activiteiten van uw vereniging. Wilt u het aanmeldingsformulier compleet invullen en vergezeld van uw statuten en uittreksel uit het verenigingen-register opsturen naar:

  FEHAC
  Mobiliteitshuis
  Kosterijland 15
  3981 AJ BUNNIK

  Wij zullen u zo snel mogelijk de ontvangst en afhandeling bevestigen. De FEHAC-commissie Juridische Zaken zal uw aanvraag beoordelen op alle aspecten waar het FEHAC lidmaatschap op is gebaseerd. Zodra de FEHAC-commissie Juridische Zaken uw aanvraag heeft goedgekeurd ontvangt u van ons bericht. Vanaf dat moment is uw club kandidaat-lid.

  Definitieve toelating als lid of aspirant-lid geschiedt op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op voordracht van het Bestuur. Deze Algemene Ledenvergaderingen vinden meestal plaats in april en november van elk jaar.

  De complete aanvraagprocedure voor het FEHAC lidmaatschap vindt u in de statuten van de FEHAC (artikel 5). In de periode dat uw lidmaatschapsaanvraag is goedgekeurd tot aan de definitieve toelating zullen wij uw club wel al in onze administratie opnemen. U ontvangt dan ook alvast onze uitgaven en nieuwsbrieven.