• Bunnik, 23 maart 2024

  Strategienota 2024

  1. VISIE 

  Mobiliteit is een fundament van onze maatschappij en onze welvaart. De geschiedenis van de mobiliteit dient bewaard en gekoesterd te blijven. De geschiedenis van mobiliteit wordt in belangrijke mate vertegenwoordigd door het mobiele erfgoed op de weg. Dit mobiele erfgoed op de weg moet worden behouden, blijven rijden en door het publiek gezien kunnen worden.

  Onder mobiel erfgoed op de weg verstaan wij niet alleen personenauto’s, maar ook bromfietsen, motorfietsen, autobussen, bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren.

  2. MISSIE

  De FEHAC staat voor het duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van het mobiel erfgoed op de weg. De belangen van de aangesloten clubs en daarmee de bezitters van mobiel erfgoed op de weg worden behartigd. De missie is gefundeerd op de kernwaarden van de organisatie. Deze kernwaarden kunnen zich ontwikkelen, maar zijn op lange termijn consistent. De kernwaarden spreken uit dit document.

  De FEHAC wil bereiken dat:

  • er eenduidige wet- en regelgeving komt voor het mobiele erfgoed op de weg in Nederland;
  • er geen onderscheid gemaakt wordt naar brandstofsoort of voertuigcategorie van het mobiele erfgoed op de weg;
  • er meer maatschappelijke waardering ontstaat voor het mobiele erfgoed op de weg;
  • de FEHAC de belangen van haar leden krachtig en met handhaving van een kwalitatief hoog niveau kan behartigen;
  • het mobiele erfgoed op de weg kan blijven deelnemen aan het verkeer, waarbij rekening gehouden wordt bij belasting/kosten met het geringe aantal kilometers dat het mobiele erfgoed op de weg rijdt.

  Uitgangspunten daarbij zijn:

  • de definitie van het mobiele erfgoed op de weg die door de FEHAC ontwikkeld is;
  • de onschatbare betekenis van de ontwikkeling van de mobiliteit voor de samenleving. Het is van belang om die kennis te behouden;
  • de Erfgoedwet die vanaf juli 2016 ook het mobiele erfgoed omvat. Daarmee wil de overheid ook het cultureel mobiel erfgoed in Nederland beter beschermen. Deze wet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed;
  • dat alle overheden eenduidig zijn in hun regelgeving voor oldtimers;
  • dat de overheid de FEHAC erkent als de belangenbehartiger van bezitters van oldtimers en als dé gesprekspartner voor aanpassingen in de wet- en regelgeving op dat gebied;
  • dat ons mobiel erfgoed op duurzame wijze gebruikt en getoond zal worden door het gebruik te stimuleren van schone/synthetische brandstof door de aangesloten leden;
  • dat de FEHAC aandacht bij zowel de overheid als haar leden vraagt voor de aspecten van duurzaamheid.

  3. GEWENST PROFIEL 
  De Federatie Historische Autobiel- en Motorfietsclubs FEHAC is dé vereniging voor de oldtimerclubs en hun leden in Nederland. De FEHAC wil herkenbaar, merkbaar en zichtbaar voor de buitenwereld zijn.

  De FEHAC:

  • is dé belangenbehartiger het mobiel erfgoed op de weg;
  • is een betrouwbare partner in brede zin, intern en extern;
  • is consistent;
  • heeft focus;
  • boekt voortgang;
  • staat met beide benen in de maatschappij;
  • heeft oog voor alle belangen.

  4. SPEERPUNTEN EXTERN

  De FEHAC wil bereiken, dat:

  • alle Nederlandse overheden de door de FEHAC ontwikkelde definitie van mobiel erfgoed op de weg als uitgangspunt voor alle wet- en regelgeving;
  • het ministerie van OCW passend beleid ontwikkelt inzake mobiel erfgoed op de weg;
  • het ministerie van Financiën het mobiele erfgoed op de weg een passende fiscale positie geeft;
  • het ministerie van I&W een positie inneemt inzake milieuwetgeving die past bij het belang van mobiel erfgoed op de weg.

  De FEHAC stimuleert en initieert het organiseren van manifestaties, bijeenkomsten, lezingen en activiteiten om Nederland te laten genieten van het mobiel erfgoed zodat er nog meer sympathie ontstaat voor oldtimers.
  De FEHAC benadert politieke partijen voor het vinden van steun om de juiste definitie van mobiel erfgoed op de weg in de Nederlandse wet- en regelgeving op te nemen. 
  De FEHAC beijvert zich om technische kennis te doen verzamelen, behouden en delen.
  De FEHAC stimuleert het aangaan van samenwerkingsverbanden om kennis te verzamelen, behouden en delen. Voorbeelden van bestaande samenwerkingen zijn die met de FIVA, ANWB, BOVAG, FOCWA, KNAC, NCAD, MCN en RDW.

  5. SPEERPUNTEN  INTERN

  De FEHAC wil intern bij haar leden en voor haar leden het volgende bereiken:

  • De FEHAC deelt kennis op het gebied van duurzaam behoud, onderhoud en gebruik van oldtimers met aandacht voor het verantwoord omgaan met hergebruik, recycling, emissie en afvalstoffen;
  • De FEHAC versterkt de organisatie, gebaseerd op een professioneel opererende vrijwilligersorganisatie, ondersteund door een professioneel secretariaat. Op momenten dat dit opportuun is, wordt de hulp van experts ingeroepen;
  • De FEHAC heeft een communicatieplan om het gewenste profiel te bereiken;
  • De FEHAC heeft een public affairsplan om de relaties met de voor de FEHAC belangrijkste ministeries en andere overheden goed te onderhouden en de politieke partijen systematisch te benaderen waardoor er eenduidige en heldere wet- en regelgeving ontstaat;
  • FEHAC ontwikkelt goede relaties met gemeenten om lokale regelgeving - te denken valt aan de instelling van een milieuzone - in goede banen te leiden.