• Bunnik 29 april 2024

  Leeswijzer FEHAC AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

  De vereniging FEHAC heeft voor zichzelf én voor al haar leden (de aangesloten clubs) een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De verzekering geeft dekking voor aansprakelijkheden die ontstaan zijn in de uitoefening van haar activiteiten.
  Deze leeswijzer is opgesteld door de commissie Juridische Zaken en de werkgroep Verzekeringen en Taxaties van de FEHAC. De leeswijzer heeft als doel om de toepasselijke polisvoorwaarden inzichtelijk te maken. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

  1. De FEHAC verzekering als aanvullende verzekering
  2. Wie zijn er allemaal verzekerd
  3. De omvang van de verzekerde som
  4. Wat dekt deze verzekering niet, wat is uitgesloten van de dekking
  5. Voorbeelden van schades die de verzekering (niet) dekt

  Disclaimer
  Belangrijk om te weten is dat de verzekeraar bepaalt of er sprake is van aansprakelijkheid en dus of al dan niet de schade uitbetaald wordt. De FEHAC heeft geen invloed op de beslissing of een schadeclaim wordt gehonoreerd. U doet er dan ook verstandig aan -zeker bij schade- om de polisvoorwaarden grondig door te lezen.
  Deze leeswijzer is bedoeld om u op weg te helpen. Om in duidelijke taal te vertellen wat de FEHAC aansprakelijkheidsverzekering biedt. Omdat de verzekeraar bepaalt of een schadeclaim wordt uitbetaald, en omdat de verzekeraar deze leeswijzer niet heeft opgesteld, kunnen aan deze leeswijzer geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden van de verzekeraar zijn altijd leidend.

  A.           De FEHAC verzekering maakt een eigen aansprakelijkheidsverzekering van de club overbodig
  Als op dezelfde basis als bij de FEHAC-verzekering ook een andere aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, die ook dekking biedt, maken de twee verzekeraars onderling uit welke verzekeraar de schade dekt. Voor een verzekerde heeft een samenloop van verzekeringen geen gevolgen. Een samenloop van verzekeringen behoort de verzekerde niet te treffen. Maar een eigen aansprakelijkheidsverzekering sluiten als club hoeft niet: de FEHAC aansprakelijkheidsverzekering biedt de aangesloten clubs een uitgebreide en toereikende dekking voor het aansprakelijkheids-risico. Alle activiteiten van een club, die voertuigen uit historisch oogpunt in stand houdt (ledenvergaderingen, ritten rijden, bijeenkomsten organiseren, beursdeelname, een blad uitgeven, een clubmagazijn runnen) zijn gedekt. De verzekerde hoedanigheid van een historische voertuigclub is dus ruim geformuleerd en sluit af met “al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.”

  1. De kring van verzekerden bestaat uit de volgende personen:
   - de verenging en
   - het bestuur, de leden van commissie en werkgroepen en overige vrijwilligers van de vereniging FEHAC;
   - alle bestuursleden, leden en donateurs van een bij de FEHAC aangesloten (aspirant) lid;
   - vrijwilligers en anderen voor zover zij in verenigingsverband van het (aspirant) lid optreden.

  De hierboven genoemde personen vallen allemaal onder de ‘verzekerden’ van de polis. Dat is heel ruim geformuleerde kring van verzekerden. Iedereen die voor de club wat doet is verzekerde.

  De omvang van de verzekerde som en eigen risico

  1. Per aanspraak wordt maximaal dekking verleend voor een bedrag van € 2.500.000. Per verzekeringsjaar geldt een maximum  € 5.000.000.

  Voor alleen zaakschade (schade aan goederen) geldt een eigen risico van € 500,00 per schadegebeurtenis. Op grond van een bestuursbesluit van 24 januari 2024 geldt bij gedekte zaakschade het volgende voor het eigen risico:
  Voor de clubs geldt dat het eigen risico tot 250 euro per gebeurtenis beperkt blijft. Het deel dat daarboven ligt komt voor rekening van FEHAC, met een maximum van 250 euro per gebeurtenis.

  Voor letselschade geldt geen eigen risico.

  1. Er geldt een aantal belangrijke uitsluitingen
   De belangrijkste uitsluiting is dat de schade, die wordt gedekt door de wettelijk verplichte WA verzekering voor motorrijtuigen niet gedekt is op deze FEHAC-verzekering. Dat lijkt heel raar: een voertuigclub verzekeren en schades veroorzaakt door of met voertuigen dan uitsluiten. Dat is echter standaard gebruik bij nagenoeg elke aansprakelijkheidsverzekering, omdat de wettelijk verplichte WA-verzekering voor motorvoertuigen de schade ook al dekt. Voor een totaal overzicht van de uitsluitingen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.
  2. Geen dekking als een schadevoorval niet tijdig wordt gemeld
   Zodra een verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een schadevoorval dient verzekerde dit tijdig aan de verzekeringsmaatschappij te melden. Melding aan enkel de FEHAC van een schadevoorval volstaat dus niet, maar we zullen u wel helpen om de schademelding door te geven aan de verzekeraar. Indien een verzekerde niet tijdig een schadevoorval meldt, kan dat een reden voor afwijzing van de schade zijn.
   Zorg er daarom voor dat een schadevoorval tijdig wordt gemeld. Ook als er nog geen compleet beeld bestaat van het schadevoorval. Liever te vaak melden, dan één keer te weinig.
   U doet er verstandig aan om ook het secretariaat van de FEHAC op de hoogte te stellen van het schadevoorval. Het secretariaat zal vervolgens de werkgroep Verzekeringen en Taxaties van de FEHAC op de hoogte brengen; daar zitten de deskundigen in die een club kunnen adviseren over de verdere afwikkeling van een schadevoorval.
  3. Geen dekking voor opzettelijk toegebrachte schade
   Uitgesloten van dekking is schade die met opzet is toegebracht aan een persoon of een zaak. Het maakt daarbij geen verschil of het opzettelijk handelen heeft plaatsgevonden omdat verzekerde onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeerde.
  1. Geen dekking als overheidsvoorschrift wordt overtreden
   Voor schade ten gevolge van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met een voorschrift van de overheid wordt geen dekking verleend.
  1. Geen dekking voor schade die voorvloeit oorlogsgeweld (molest)
   Voor schade die voortvloeit uit conflictsituaties, zoals een burgeroorlog of een opstand, binnenlandse onlusten, terrorisme, oproer, muiterij, kwaadwillige verspreiding van ziektekiemen, maar ook voortvloeiende uit ‘klein molest’ zoals sabotage, rellen en opstootjes biedt de FEHAC verzekering geen dekking.
  2. Geen dekking voor schade aan eigen zaken
   Niet gedekt zijn aanspraken voor schade aan zaken die aan verzekerden in eigendom toebehoren. Wel is er dekking als het ene clublid in het kader van zijn activiteiten voor de club, aansprakelijk is voor de schade die hij (niet met een voertuig) toebrengt aan een ander clublid.
  1. Voor schade veroorzaakt door motorrijtuigen wordt geen dekking verleend
   Niet gedekt is schade die ontstaat met of door een motorrijtuig dat verzekerde bezit, houdt, bestuurt of gebruikt. Deze schade zal dus verhaald moeten worden op de verzekering van de kentekenhouder van het voertuig dat betrokken is bij de schade of rechtstreeks op de degene die de schade met een motorvoertuig heeft toegebracht.

  Deze uitsluiting geldt niet bij schades:

  • in verband met een ontkoppelde aanhangwagen of oplegger
  • veroorzaakt door lading bij het laden of lossen van een motorrijtuig, aanhangwagen of oplegger
  • door lading die zich bevindt op, dan wel valt of gevallen is van een motorrijtuig, aanhangwagen of oplegger
  • toegebracht door een verzekerde als passagier van een motorrijtuig
  1. Geen dekking voor mankementen aan geleverde onderdelen of verkeerd uitgevoerde werkzaamheden
   De kosten van een terugroepactie van onderdelen die onder de verantwoordelijkheid van verzekerde zijn verkocht zijn niet meeverzekerd. De kosten om de teruggeroepen onderdelen te herstellen zijn eveneens niet verzekerd. U zult deze kosten op uw leverancier moeten verhalen of hiervoor een aparte verzekering moeten afsluiten. Met deze uitzondering is ingestemd omdat niet ieder lid van de FEHAC aan haar leden (evenveel) onderdelen aanbiedt. Bovendien geldt dit eigenlijk alleen voor (in eigen beheer) nieuw geproduceerde onderdelen.
  1. Asbest
   Schade die verband houdt met asbest is niet gedekt.
  2. Atoomkernreactie

  Schade die voortvloeit uit een atoomkernreactie is niet gedekt.

  1. Milieuaantasting

  Schade die voortvloeit uit een milieuaantasting is niet gedekt.

  1. Seksuele gedragingen

  Schade die voortvloeit uit seksuele of seksueel getinte gedragingen is niet gedekt.

  1. Schade in de Verenigde Staten van Amerika of Canada is niet gedekt
   De FEHAC verzekering biedt geen dekking voor aanspraken in verband met diensten of werkzaamheden of zaken die bedrijfsmatig geëxporteerd worden naar de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada. Voor het overige is niet relevant waar de schade zich voordoet.
  2. Schade aan zaken die aan verzekerden zijn toevertrouwd is gedekt (huur/bruikleen)

  Schade aan zaken die veroorzaakt is gedurende de tijd dat verzekerde of een ander voor haar deze zaken in beheer, in huur, ter vervoer, in gebruik, ter bewerking, ter behandeling, voor herstel of om een andere reden onder zich heeft met inbegrip van de schade wegens het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van deze zaken worden in de standaard voorwaarden niet gedekt.

  Hierop geldt een belangrijke uitzondering. Schade aan gehuurde of ter beschikking gestelde goederen van derden zijn gedekt tot een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis, met een maximum van

  € 100.000,- per jaar. Hiervoor geldt wel een eigen risico van € 500,00 per schadegebeurtenis.

  Deze dekking geldt niet voor schade aan motorrijtuigen en (lucht) vaartuigen.

  1. De kosten van bereddering zijn gedekt behalve als niets is gedaan om de schade te voorkomen
   De kosten om schade te voorkomen of te beperken (beredding) zijn meeverzekerd. De FEHAC verzekering verleent geen dekking als een verzekerde heeft nagelaten om maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade en daardoor de belangen van verzekeraar heeft benadeeld.
  1. Aansprakelijkheidsverhogende bedingen zijn niet meeverzekerd
   Niet gedekt zijn aanspraken die voortvloeien uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of dergelijk beding, tenzij een verzekerde ook zonder zo’n beding aansprakelijk is.
  1. U doorkruist het recht van verzekeraar om verhaal op een (mede)aansprakelijke te nemen
   Soms is een derde tevens aansprakelijk voor de ontstane schade. De verzekeraar zal niet tot uitkering overgaan indien de verzekerde tegenover deze derde afstand heeft gedaan van zijn recht om de schade op de derde te verhalen. In zo`n geval doorkruist de verzekerde voor de verzekeraar de mogelijkheid om de schade op de derde te verhalen. Dus als u een schadeclaim krijgt: laat u niet uit over oorzaak en gevolgen en wie er schuld aan heeft. Laat dat aan de verzekeraar om de aansprakelijkheid van alle betrokken partijen uit te zoeken.
  1. Voorbeelden van schadegevallen
   Hieronder een aantal fictieve voorbeelden waarin de FEHAC aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent. Om een goed begrip te krijgen van de dekking die een aansprakelijkheidsverzekering geeft, wordt ook een aantal voorbeelden genoemd waarin géén dekking wordt verleend. Na ieder voorbeeld staat vermeld waarom wel of geen dekking wordt verleend.

  Voorbeeld 1
  Tijdens de ledenvergadering van uw club glijdt één van uw leden uit over de pas geboende parketvloer in het hotel waar de ledenvergadering wordt gehouden. De mobiele telefoon die het betreffende lid in zijn achterzak had, sneuvelt. Speciaal voor het houden van een ledenvergadering had de voertuigclub een zaaltje in een hotel afgehuurd.
  Toelichting: er is geen aansprakelijkheid van een verzekerde. In dit geval zal (de verzekeraar van) het hotel aangesproken moeten worden.

  Voorbeeld 2
  Dezelfde situatie, maar nu glijdt het lid uit over een bananenschil die een ander lid achteloos op de parketvloer van het zaaltje in het hotel had laten vallen.
  Toelichting: voor deze aansprakelijkheid verleent de FEHAC verzekering dekking, omdat een ander lid het schadevoorval heeft veroorzaakt door de bananenschil achteloos te laten vallen.

  Voorbeeld 3
  Wederom heeft een lid van een bij de FEHAC aangesloten club achteloos een bananenschil laten vallen waardoor een ander lid uitglijdt, maar nu op een openbare parkeerplaats waar gestopt moet worden om te lunchen tijdens de tourrit. Het staat vast dat een clublid de prullenbak heeft genegeerd en zijn afval op de grond gooide.
  Toelichting: er is sprake van een bij de FEHAC aangesloten club met een door haar georganiseerde activiteit dus de aansprakelijkheid valt onder de dekking van de FEHAC verzekering.

  Voorbeeld 4
  Dezelfde situatie als in voorbeeld 3, maar nu heeft niet een lid, maar een ander, de bananenschil achteloos laten vallen waardoor een lid uitglijdt.
  Toelichting: voor deze aansprakelijkheid verleent de FEHAC verzekering géén dekking. De onbekende derde is aansprakelijk. Er is niet aangetoond dat een clublid de veroorzaker was en daarmee is de club niet aansprakelijk voor de schade.

  Voorbeeld 5
  Bij het wegrijden van de lunchlocatie parkeert een deelnemer onhandig en raakt een voertuig van een andere deelnemer, waarbij een achterlicht sneuvelt.
  Toelichting: voor deze aansprakelijkheid verleent de FEHAC verzekering géén dekking. Bij dit schadevoorval was een motorrijtuig betrokken. Voor schade met en door motorrijtuigen verleent de WA-verzekering van het voertuig dekking en biedt de FEHAC verzekering daarom géén dekking.

  Voorbeeld 6
  Op de eindlocatie van de tourrit heeft het organiserend comité van de bij de FEHAC aangesloten lid een barbecue georganiseerd. De barbecue vindt plaats in het weiland van één van de leden van de bij de FEHAC aangesloten club. Het organiserend comité heeft voor de barbecue bij de lokale slager een barbecue gehuurd en flink wat hamburgers ingekocht. Het organiserend comité gaat zelf barbecueën en heeft ook zelf de barbecue opgesteld. De barbecue is achteraf bekeken op een onhandige plek opgesteld. Tijdens het wachten op de hamburgers kon het daarom gebeuren dat één van de aanwezigen tegen de barbecue aanstoot en zijn nieuwe jas een lelijke brandplek oploopt.
  Toelichting: voor deze aansprakelijkheid verleent de FEHAC verzekering dekking. De barbecue werd door de club georganiseerd en uitgevoerd. Die bepaalde de ongelukkige plek van de barbecue en dat was een fout die aansprakelijkheid oplevert. De aankoopprijs van de nieuwe jas wordt vergoed.

  Voorbeeld 7
  Dezelfde situatie als bij voorbeeld 6, maar nu houdt het lid een lelijke brandwond over aan het stoten tegen de barbecue. Zekerheidshalve gaat het lid voor controle naar een nabij gevestigde huisarts.
  Toelichting: ook voor de kosten voor het consult van de huisarts verleent de FEHAC verzekering dekking. Echter het huisartsbezoek valt ook onder de zorgverzekering en huisartsbezoek valt niet onder het eigen risico. Meestal volgt daarom in zo’n geval op de FEHAC-verzekering geen schadeclaim.

  Voorbeeld 8
  Dezelfde situatie als bij voorbeeld 6, maar nu stoot een willekeurige derde tegen de barbecue, waardoor brandschade en een brandwond ontstaat. De derde behoort niet tot de deelnemers van de tourrit of de bij de FEHAC aangesloten club.
  Toelichting: de derde is de schadelijdende partij voor een schade die aan de club te verwijten valt. Om die reden verleent de FEHAC verzekering dekking.

  Voorbeeld 9
  Dezelfde situatie als bij voorbeeld 6 en 7, maar wordt de barbecue niet het organiserend comité, maar door een lokale slager uitgevoerd.
  Toelichting: voor zowel de brandschade als de brandwond verleent de FEHAC verzekering nu géén dekking; eerst zal beoordeeld worden of de slager aansprakelijk is. De schade zal op (de verzekeraar van) de slager verhaald moeten worden. Alleen als de club de plek heeft aangewezen waar de BBQ moest komen te staan, kan er sprake zijn van medeschuld, dus mede-aansprakelijkheid van de club.

  Voorbeeld 10
  De clubrit wordt afgesloten op een weiland. Naast dat weiland is een bijna dichtgegroeide droge sloot. Er is door de club geen lint gespannen en elke andere markering ontbreekt. Een van deelnemers ziet de sloot niet, valt erin en lijdt daardoor schade.
  Toelichting: ook iets niet doen, iets nalaten, kan de club aansprakelijk maken. Hier had de organisatie de sloot moeten afbakenen of markeren. Dus de club valt een verwijt te maken en is aansprakelijk. De verzekering biedt daarvoor dekking.