• Min. I&M neemt FEHAC voorstel over: APK vrijstelling voertuigen ouder dan 50 jaar.

  Min. I&M neemt FEHAC voorstel over: APK vrijstelling voertuigen ouder dan 50 jaar.

  Het Ministerie voor I&M neemt het door de RDW gecoördineerde voorstel voor de implementatie EU APK-richtlijn (2014/45/EU) over, inclusief het FEHAC voorstel voor de APK vrijstelling van voertuigen ouder dan 50 jaar. Op aandringen van de FEHAC blijft het huidige 2-jaars regime voor voertuigen ouder dan 30 jaar in stand, dit voldoet in praktijk prima.

  Deze vrijstelling maakt deel uit van een veelomvattend voorstel dat onder leiding van de RDW, in opdracht van het Ministerie, en met medewerking van maatschappelijke partijen tot stand is gebracht. Een unieke samenwerking waar menig ander EU land slechts van kan dromen.

  Voor landbouwtrekkers zal in  de toekomst APK alleen gelden voor die trekkers met een constructiesnelheid >40kmh.

  Reactie ministerie Infrastructuur en Milieu ten aanzien van het opgeleverde advies “ implementatie APK-Richtlijn 2014/45/EU”

  Adviezen

  Eerder dit jaar heeft de RDW het adviesrapport ‘Implementatie Richtlijn 2014/45/EU’ aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit advies is tot stand gekomen met medewerking van de vier werkgroepen: Land- en bosbouwtrekkers (LBT), Frequentie, Keuringseisen en Apparatuur en controlefaciliteiten. In de werkgroepen waren zowel branche, toezichthouders als consument vertegenwoordigd.

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de voorstellen beoordeeld en neemt op één na alle adviezen over. In het advies voor landbouw- en bosbouwtrekkers zijn door de werkgroep vier scenario’s voorgesteld voor de verplichte APK keuring.

  Het ministerie heeft er voor gekozen dicht bij de Richtlijn 2014/45/EU te blijven en geen aanvullende nationale eisen te introduceren. Dit betekent dat alle Landbouw- en bosbouwtrekkers met een door het ontwerp bepaalde maximum constructiesnelheid van meer dan 40 km/h worden keuringsplichtig ongeacht het gebruik.

  Vervolg

  in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal het vervolgtraject bepaald worden en worden de voorstellen uitgewerkt in wet- en regelgeving. De Richtlijn moet per 20 mei 2017 geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving en uiterlijk 20 mei 2018 worden toegepast.

  Doelstellingen

  De Richtlijn is een handvat om de periodieke keuring op Europees gebied naar een hoger niveau te tillen en meer te harmoniseren. Tevens draagt  de implementatie in Nederland bij aan het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de APK.

  Dit alles draagt bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

  Meer informatie
  Wil je meer weten over de implementatie van de APK-Richtlijn dan kun je terecht bij Bert de Boer voorzitter FEHAC

  Verdere uitwerking van de  APK-Richtlijn

  De onderstaande adviezen over implementatie van APK-Richtlijn in Nederland zijn het uitgangspunt voor het vervolg van de implementatie. De adviezen zijn ingedeeld in de volgende thema’s: keuringseisen, apparatuur, apk-frequentie en land- en bosbouwtrekkers.:

  Keuringseisen 

  • Handhaaf de keuringsplicht op driewielige motorrijtuigen van de categorie L5e, tenzij per 1 januari 2022 alternatieve verkeersveiligheidsmaatregelen voorhanden zijn voor deze groep. Deze categorie valt reeds onder de APK-plicht.
  • Hanteer bij kleine gebreken de huidige wijze van afkeuren en breng geen wijzigingen aan. Bij gevaarlijke gebreken is het niet wenselijk om aanvullende maatregelen te treffen. De Richtlijn definieert een classificatie van gebreken in klein, groot en gevaarlijk. De Richtlijn biedt de mogelijkheid om een voertuig met kleine gebreken goed te keuren, met een reparatieverplichting voor de voertuigeigenaar. Gezien de Nederlandse systematiek, waarbij onderhoud en reparatie gecombineerd kan worden, is het niet wenselijk dat voertuigen die ‘kleine’ gebreken hebben worden goedgekeurd.
  • Beperk het wijzigen van de eisen en wijze van keuren in de Regeling voertuigen hoofdstuk 5 tot een minimum.
  • Om voertuigen, in gebruik genomen ná 31 december 2017, af te keuren wanneer een blijvend brandend waarschuwingssignaal duidt op een defect van één of meerdere in de Richtlijn genoemde elektronische voertuigsystemen. Bij voertuigen in gebruik genomen voor 1 januari 2018 wordt dit aangemerkt als een reparatie-adviespunt. In de Richtlijn worden deze elektronische voertuigsystemen expliciet genoemd.

  Apparatuur

  • Handhaaf de huidige keuringsperiodiciteit van 12 maanden voor meetmiddelen voor gasvormige emissies. Voer voor meetmiddelen die gewicht, druk, krachten en geluidsniveau meten een periodiciteit van 24 maanden in. Wanneer een fabrikant van een meetmiddel of het NMi aangeeft dat een kortere keuringsperiodiciteit noodzakelijk is, dient dit overgenomen te worden.
  • Verplicht spelingsdetectoren voor APK 1-erkenninghouders. Het advies is om de uiterste datum van 20 mei 2023 te hanteren, in verband met de investering die deze verplichting met zich mee brengt.
  • Verplicht apparatuur voor het opsporen van gaslekkages, maar schrijf geen specifieke apparatuur voor.
  • Verplicht de erkenninghouder niet tot aanschaf van een geluidsmeter, klasse II.
  • Intensiveer het aantal controles op het geluidsniveau van een voertuig tijdens Road Side Inspections.
  • Handhaaf de huidige procedure rondom de tellerstandregistratie.
  • Voeg, naast de in de Richtlijn voorgeschreven twee aspecten, ook de pasfoto van de APK-keurmeester aan de huidige APK-bevoegdheidspas toe. Onderzoek daarnaast ook het toevoegen van een chip aan de pas.
  • Stel een ‘Verklaring omtrent het gedrag’ verplicht voor keurmeesters die voor het eerst examen gaan afleggen.

  APK-frequentie

  • Maak geen gebruik van de in de Richtlijn geboden mogelijkheid om bij wijziging van de tenaamstelling van een voertuig verplicht een periodieke keuring voor te schrijven. Vrijwillig mag het uiteraard wel, zoals  in de huidige praktijk veelvuldig wordt toegepast.
  • Zonder voertuigen met een leeftijd van 50 jaar of ouder uit van de APK-plicht. Laat dus de huidige uiterste toelatingsdatum van 1 januari 1960 los voor vrijstelling van APK-keuring. Verander de situatie niet voor voertuigen van 30 jaar en ouder, met een maximummassa van niet meer dan 3500 kg. Deze voertuigen hebben momenteel een periodieke keuringstermijn van twee jaar.
  • Maak geen gebruik van de mogelijkheid om meer voertuigen uit te zonderen van de APK-plicht. Handhaaf de huidige uitzonderingen.
  • Handhaaf de huidige frequentie van de periodieke keuring voor alle personen- en bedrijfsauto’s met een maximummassa van niet meer dan 3500 kg. Voor voertuigen met een tellerstand van 160.000 km of meer, wordt de geldigheidsduur van de periodieke keuring met één jaar verlengd.

  Landbouw- en bosbouwtrekkers

  Voor een juiste uitvoering van een APK keuring en het mogelijk maken aan te sluiten op het bestaande APK systeem, is het noodzakelijk dat landbouw- en bosbouwtrekkers geregistreerd worden. Het registreren van landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT) in het kentekenregister (Basisregistratie Voertuigen) en het voorzien van deze voertuigen van een kenteken is een voorwaarde om tot de APK over te kunnen gaan.

  • De werkgroep is niet unaniem in het advies over toepassing van de APK voor landbouw- en bosbouwtrekkers en geeft de voorkeur aan twee scenario’s, waarbij de meerderheid van de werkgroep de voorkeur heeft voor het eerste scenario.
   • Alle LBT met een door het ontwerp bepaalde maximum constructiesnelheid van meer dan 25 km/h worden keuringsplichtig ongeacht het gebruik.
   • Alle LBT met een door het ontwerp bepaalde maximum constructiesnelheid van meer dan 40 km/h worden keuringsplichtig ongeacht het gebruik.

  Het ministerie geeft de voorkeur aan het tweede scenario, zodat er geen aanvullende nationale eisen  op de EU regels wordt geintroduceerd. Het tweede scenario zal dan ook verder uitgewerkt worden.

  • Een tweejaarlijkse keuringsfrequentie (2-2-2-2-) voor landbouw- en bosbouwtrekkers. Dit advies heeft steun van de meerderheid van de adviesgroep.
  • Sluit aan bij de bestaande APK-systematiek in Nederland om te voldoen aan de minimumvereisten van de Richtlijn. Dit omvat onder andere de wet- en regelgeving, de ICT-infrastructuur, het bestaande toezichtsmodel en de uitvoering van de APK. Ook voor de voorwaarden en examinering van keurmeesters is het advies om aan te sluiten op de huidige systematiek.
  • Houd vast aan de huidige wijze van handhaving op naleving van de APK-verplichting op basis van registercontrole. Deze wijze is effectief en efficiënt. Er zijn geen onderbouwde redenen om dit voor een bepaalde (en beperkte) voertuigcategorie anders in te richten.

  5 juni 2015