• Brief Bord Milieuzone

    betreft: ontwerpbesluit houdende wijziging van het RVV1990 in verband met het uitbreiden van de mogelijkheid van milieuzones en enkele technische aanpassingen (KST199793)

    Op 9 oktober bespreekt de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu bovengenoemd onderwerp in een Algemeen Overleg.

    De Fehac neemt hiertegen stelling en heeft in bijgaande en aan de commissie toegezonden brief haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het invoeren van een bord waardoor het invoeren van milieuzones voor motorvoertuigen inclusief personenauto’s mogelijk wordt gemaakt.

    Secretariaat Fehac

    8 oktober 2014