• ANBI                 | Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

  Publieksnaam   | FEHAC

  RSIN nummer   | 804434207

  Bereikbaarheid
  email                  secretariaat@fehac.nl
  website              www.fehac.nl
  postadres          FEHAC | Kosterijland 15 | 3981 AJ Bunnik
  bezoekadres     FEHAC | BOVAGhuis | Kosterijland 15 | 3981 AJ Bunnik
  telefoon             085 303 46 51

  Doelstelling
  De FEHAC is opgericht op 25 oktober 1976. De laatste statutenwijziging is van 9 februari 2018.
  De omschrijving de doelstelling van de FEHAC in de statuten van 9 februari 2018 luidt als volgt:

  De Federatie heeft tot doel de behartiging en bevordering van de gemeenschappelijke belangen van eigenaren en houders van voertuigen welke als mobiele erfgoed worden gehouden en (of) gebruikt alsmede al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt.
  De FEHAC zal dit doel onder meer nastreven door:
  Het leggen en onderhouden van contacten met overheden, natuurlijke en rechtspersonen, instellingen in binnen en buitenland om invloed uit te oefenen op bestaande en/of toekomstige wet- regelgeving.
  Het delen van ervaringen en kennis, en/of het geven van voorlichting met organisaties van eigenaren en/of houders van bedoelde historische voertuigen en/of hun achterban.
  Het bundelen en coördineren van activiteiten van organisaties van eigenaren en/of houders van bedoelde historische voertuigen;
  Het bevorderen van contacten en overleg tussen zulke organisaties en/of hun leden en het desgevraagd bemiddelen bij en het desgevraagd beslissen over geschillen tussen of in zulke organisaties;
  Het geven van voorlichting, het voeren van juridische procedures, het verstrekken van inlichtingen en het desgevraagd verlenen van bemiddeling en bijstand, aan personen en instellingen mits daarbij de Federatie naar het oordeel van het bestuur een direct of indirect belang heeft.

  Beleidsvoornemens
  De FEHAC staat voor duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van ons mobiel erfgoed op de weg. Oldtimers zijn per 1 juli 2016 officieel in de Erfgoedwet erkend als één van de vormen van mobiel erfgoed en zijn het waard om te bewaren.
  De FEHAC is een vereniging en onze leden zijn allen rechtspersonen (verenigingen of stichtingen); de voertuigclubs voor oude auto’s, - motoren, - bedrijfswagens die naar merk, type, ouderdom of regio zijn georganiseerd. 
  De FEHAC streeft naar eenduidige en evenwichtige wet- en regelgeving voor oldtimers van 30 jaar en ouder, zodanig dat dit mobiele erfgoed gebruik kan blijven maken van de openbare weg, rekening houdend met geringe aantal kilometers dat zij rijden. Wij staan voor een verstandig en duurzaam gebruik van oldtimers en willen het milieu niet onnodig belasten.

  In Europa wordt algemeen als definitie gehanteerd voor een oldtimer: een voertuig van minstens 30 jaar oud dat niet in gebruik is als dagelijks vervoermiddel: de FEHAC streeft ernaar dat deze definitie ook in Nederland gaat gelden als uitgangspunt voor alle wet- en regelgeving. Belangrijkste gesprekspartners daarbij zijn de ministeries van Financiën, Infrastructuur & Waterstaat en  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij benaderen politieke partijen en lagere overheden om begrip te kweken voor het behoud van mobiel erfgoed op de weg: voorop staat het kunnen blijven gebruiken van onze gedateerde voertuigen en tegen een tarief dat rekening houdt met het geringe aantal kilometers dat oldtimers jaarlijks rijden.
  Wij stimuleren samenwerkingsverbanden om kennis voor oldtimers te verzamelen, te behouden en te delen en doen dat met o.a. de ANWB, KNAC, BOVAG, NCAD, FOCWA, de Mobiliteitsalliantie, MCN en de RDW. Wij stimuleren de vorming en vulling van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME).

  De vijf actiepunten van de FEHAC voor 2019
  1. erkenning van de definitie van historisch voertuig als uitgangspunt van regelgeving over oldtimers
  2. zorgen voor een werkbare uitzondering voor mobiel erfgoed voor toegang in de milieuzones
  3. brandstof die geen schade toebrengt aan oude motoren en die minder luchtverontreiniging geeft
  4. de jeugd betrekken bij mobiel erfgoed in het algemeen en als monteur/vakman in het bijzonder
  5. de daadwerkelijke invoering van de APK-vrijstelling van voertuigen van 50 jaar en ouder 

  Bestuurssamenstelling
  Het bestuur bestaat per 11-4-2018 uit zes leden:
  Bert de Boer | voorzitter,  Jannes Buiter | secretaris , Wilco Boer | penningmeester,  Bert Pronk | vice-voorzitter en bestuurslid Public Affairs , Doede Bakker | bestuurslid Duurzaamheid,
  Ben Boortman | bestuurslid mobiel erfgoed.
  Bestuursleden werken vrijwillig en onbezoldigd en kunnen hun gemaakte (reis)kosten declareren.
  Naast het bestuur zijn er nog 55 onbezoldigde vrijwilligers actief in 14 commissies en werkgroepen.
  De FEHAC heeft een secretariaat van 1,0 FTE, waar ieder in deeltijd twee betaalde krachten werkzaam zijn: Henk Boons en Willeke Wallet.

  Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
  De FEHAC bespreekt knelpunten in wet- en regelgeving met overheden. Recente resultaten, waarbij gezorgd werd voor een aanpassing van wet of regelgeving, zijn:
  - verschuiving van de grens APK-vrij van vóór 1960 naar 50 jaar en ouder
  - apart kentekenbewijs voor motoren met afneembaar zijspan
  - het aannemen van de Erfgoedwet waarin  mobiel erfgoed op de weg expliciet  wordt erkend
  - voorbeeld privacyreglement AVG voor de aangesloten clubs

  Daarnaast wil de FEHAC hét kenniscentrum over oldtimers zijn: voor gegevens over regelingen waar de ouderdom van een voertuig een rol speelt, aantallen per voertuigcategorie, sloop, schorsing, soort brandstof, profiel eigenaar, economische betekenis,  etc. etc. kunnen geïnteresseerden op de Kennisbank op de website www.fehac.nl terecht. Wij hebben een internationaal onderzoek geïnitieerd naar het bezit, het gebruik, de milieubelasting, economische betekenis en het eigenaarsprofiel van oldtimers, onder begeleiding van de TU Delft.
  Voor de belangenbehartiging bij de EU en elders in de wereld is de FEHAC aangesloten bij de Fédération Internationale des Véhicules Anciens FIVA te Brussel. Tiddo Bresters van de commissie Juridische Zaken is voorzitter van de Legislation Commission van de FIVA.

  De FEHAC is toonaangevend in de beoordeling van de kwaliteit van oldtimerverzekeringen en taxatierapporten voor oldtimers. Elke twee jaar wordt een Taxatievakdag georganiseerd.
  Kennisoverdracht gebeurt in de FEHAC Academy. Daar kwamen recent onderwerpen aan bod als innovatieve brandstoffen, bestuurdersaansprakelijkheid, fraude binnen een vereniging en kascommissie, olie en smeermiddelen, oldtimerbanden en meer. Tijdens de jaarlijkse beurs InterClassics te Maastricht verzorgt de FEHAC steeds tal van lezingen in de FEHAC-clubstand.

  Jaarlijks wordt in detail verslag gedaan van de activiteiten van de FEHAC in een jaarverslag. Dit jaarverslag, het halfjaarlijkse magazine FEHACtiviteiten, digitale nieuwsbrieven en persberichten en de maandelijks columns in de drie algemene oldtimerbladen worden allemaal gepubliceerd  op onze website en zijn voor iedereen vrij toegankelijk en gratis in te zien en te raadplegen.

 • De contributie bedraagt sinds 2016 € 2,50 (was € 1,85) per lid van de aangesloten club. De contributie inkomsten lopen licht terug, vooral doordat de clubs leden verliezen. Het ledental van de FEHAC zelf -dat zijn de clubs- vertoont een licht stijgende lijn: eind 2018 waren er 219 clubs lid van de FEHAC. Het  verlies aan inkomsten tracht het FEHAC bestuur te compenseren met lagere kosten en het opvoeren van sponsoring/bijdragen door businesspartners en derden.
  De grootste uitgaven post is het secretariaat: de personeelskosten van twee deeltijdwerknemers.
  Het resultaat wordt ten gunste / ten laste gebracht van het eigen vermogen.

 • Ons vermogen staat op bankrekeningen en is niet belegd, zodat we geen beurskoersrisico’s lopen.

  maart 2019