• STRATEGIENOTA FEHAC

  1. MISSIE 

  De FEHAC staat voor het duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van oldtimers in het straatbeeld.

  De belangen van de aangesloten clubs en daarmee de bezitters van historische voertuigen worden behartigd met als uitgangspunten:

  • mobiliteit is het fundament onder onze maatschappij en onze welvaart. De geschiedenis van de mobiliteit dient bewaard en gekoesterd te blijven en de mobiliteit-van-toen maakt integraal onderdeel uit van het huidige en toekomstige straatbeeld.
  • door hergebruik van onderdelen van een voertuig kan de samenleving langer en op een duurzame manier blijven genieten van oldtimers.

  De FEHAC wil bereiken dat:

  • er eenduidige wet- en regelgeving komt voor oldtimers in Nederland
  • er geen onderscheid gemaakt wordt naar brandstofsoort of voertuigcategorie van oldtimers
  • er meer maatschappelijke waardering ontstaat voor het mobiele erfgoed
  • de FEHAC de belangen van haar leden krachtig en met handhaving van een kwalitatief hoog niveau kan behartigen
  • oldtimers kunnen blijven deelnemen aan het verkeer, waarbij rekening gehouden wordt bij belasting/kosten met het geringe aantal kilometers dat oldtimers rijden.

  2. VISIE

  De FEHAC behartigt de belangen van bezitters van voertuigen van 30 jaar of ouder. De FEHAC streeft naar eenduidige wet- en regelgeving voor oldtimers waardoor deze deel uit kunnen blijven maken van het huidige en toekomstige straatbeeld.


  Door met de overheid in gesprek te blijven en oog te blijven houden voor andere belangen is FEHAC een serieuze en genuanceerd gesprekspartner voor de overheid.
  De FEHAC heeft aandacht voor het verstandig en duurzaam gebruik van oldtimers en wil het milieu niet onnodig te belasten.

  Uitgangspunten daarbij zijn:

  • de definitie in Europa van de oldtimer: een voertuig van 30 jaar en ouder dat niet in gebruik is als dagelijks vervoermiddel.
  • de onschatbare betekenis van de ontwikkeling van de mobiliteit voor de samenleving. Het is van belang om die kennis te behouden
  • de Erfgoedwet die vanaf juli 2016 ook het mobiele erfgoed omvat. Daarmee wil de overheid ook het cultureel mobiel erfgoed in Nederland beter beschermen. Deze wet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed
  • dat alle overheden eenduidig zijn in hun regelgeving voor oldtimers
  • dat de overheid de FEHAC erkent als de belangenbehartiger van bezitters van oldtimers en als dé gesprekspartner voor aanpassingen in de wet- en regelgeving op dat gebied
  • dat de FEHAC ook de bezitters van toekomstige oldtimers die nu tussen de 15 en 30 jaar oud zijn een warm hart wil toedragen
  • dat de FEHAC aandacht bij zowel de overheid als haar leden vraagt voor de aspecten van duurzaamheid

  3. GEWENST PROFIEL

  De Federatie Historische Autobiel- en Motorfietsclubs FEHAC is dé vereniging  
  voor de oldtimerclubs en hun leden in Nederland. De FEHAC wil herkenbaar, merkbaar en zichtbaar voor de buitenwereld zijn.

  De FEHAC:

  • is dé belangenbehartiger voor oldtimers in Nederland en draagt de toekomstige klassieke voertuigen tussen 15 en 30 jaar oud een warm hart toe
  • is dé expert in wet- en regelgeving voor oldtimers
  • is een betrouwbare gesprekspartner voor de overheid, samenwerkingspartners, haar leden -de oldtimerclubs- en anderen    
  • staat met beide benen in de maatschappij
  • heeft oog voor alle belangen
  • zet zich in voor behoud en uitdragen van technische kennis van oldtimers

  4. SPEERPUNTEN EXTERN

  De FEHAC wil bereiken, dat:

  • alle Nederlandse overheden hanteren de Europese definitie als uitgangspunt voor alle wet- en regelgeving in relatie tot oldtimers.
  • het ministerie van OCW de FEHAC ondersteunt om alle overheden deze Europese definitie te laten gebruiken.
  • het ministerie van OCW de FEHAC ondersteunt in het streven om het ministerie van Financiën passende fiscale maatregelen te doen treffen die passen bij de Europese definitie voor oldtimers en rekening houden met het geringe gebruik van de weg door oldtimers.
  • het ministerie van OCW de FEHAC ondersteunt in het streven om de overheden die zich met milieuproblematiek bezighouden de Europese definitie voor oldtimers te doen toepassen.

  De FEHAC stimuleert en initieert het organiseren van manifestaties, bijeenkomsten, lezingen en activiteiten om Nederland te laten genieten van het mobiel erfgoed zodat er nog meer sympathie ontstaat voor oldtimers.
  De FEHAC benadert politieke partijen voor het vinden van steun om de Europese definitie van oldtimers in de Nederlandse wet- en regelgeving op te nemen.
  De FEHAC beijvert zich om technische kennis te doen verzamelen, behouden en delen.
  De FEHAC stimuleert het aangaan van samenwerkingsverbanden om kennis te verzamelen, behouden en delen. Voorbeelden van bestaande samenwerkingen zijn die met de ANWB, BOVAG, FOCWA, KNAC, NCAD, MCN en RDW.

  5. SPEERPUNTEN  INTERN

  De FEHAC wil intern bij haar leden en voor haar leden het volgende bereiken:

  • kennis delen op het gebied van duurzaam behoud, onderhoud en gebruik van oldtimers met aandacht voor het verantwoord omgaan met hergebruik, recycling, emissie en afvalstoffen
  • het versterken van de organisatie, waarbij de professioneel opererende vrijwilligersorganisatie, ondersteund door een professioneel secretariaat, behouden blijft, met hulp van experts op bepaalde momenten wanneer dat noodzakelijk is
  • het maken van een communicatieplan om het gewenste profiel te bereiken
  • het maken van een lobbyplan om de relaties met de drie voor de FEHAC belangrijkste ministeries goed te onderhouden en de politieke partijen systematisch te benaderen waardoor er eenduidige en heldere wet- en regelgeving ontstaat
  • het ontwikkelen van goede relaties met gemeenten om lokale regelgeving - te denken valt aan de instelling van een milieuzone - in goede banen te leiden.

  september 2016