• Najaars ALV FEHAC 4 november 2023

  Op zaterdag 4 november 2023 waren leden van de Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets clubs uitgenodigd in het Louwman Museum voor de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Van 57 clubs was een afvaarding aanwezig, die zorgden voor een goede sfeer tijdens de vergadering.

  Nieuwe leden
  De FEHAC is uitgebreid met twee nieuwe leden: de Bol d’Or Club en de Veluwse Oldtimer Club. Beide clubs werden geïntroduceerd, ondersteund door een presentatie op het scherm. De Bol d’Or Club is een enthousiaste club rond het motortype Bol d’Or van het merk Honda. Het bestuur van deze club stelde zich voor aan de leden. Veluwse Oldtimer Club is een regionale niet-merk gebonden vereniging van eigenaren van oldtimer auto’s en motoren. Beide clubs kregen, met applaus, hun lidmaatschap van de FEHAC bevestigd.

  Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME)
  De leden werden bijgepraat over de stand van zaken van het NRME. Daarbij werd aangehaald dat het karakter van de clubs/leden aan het veranderen is. Vroeger waren het vooral gezelligheidsclubs, nu zijn clubs de hoeders van het erfgoed. Met de invoering van de Erfgoedwet in 2016 is deze verandering ingezet.

  De RDW heeft sinds vorig jaar vrijwel alle door een motor aangedreven voertuigen een kenteken gegeven. Het is nu tijd om een zogenoemd ‘erfgoedvinkje’ in het kentekenregister op te nemen. Met dat erfgoedvinkje kan worden gezien of een voertuig als mobiel erfgoed erkend is. Door het erfgoedvinkje kunnen o.a. door de FEHAC voor deze voertuigen bepaalde privileges worden bedongen, zoals belastingvoordeel, onbelemmerd toegang tot milieuzones en terzijde stellen van beperkende regels voor zware historische voertuigen. Momenteel wordt aan de criteria voor toekennen/invoegen van het erfgoedvinkje gewerkt. Om de criteria te bepalen raadpleegt het bestuur de komende tijd de leden. De input van de leden is belangrijk. Dat gebeurt in zogenoemde Roadshows die op een aantal plaatsen in het land georganiseerd gaan worden.

  Jaarplan 2024
  Voorheen gaf de FEHAC alleen in een jaarverslag aan wat in het afgelopen jaar gedaan werd. Het is de bedoeling voor de komende jaren een voortschrijdend en dynamisch jaarplan vast te stellen dat dient als leidraad voor invulling van missie en strategie van de FEHAC.

  Begroting 2024
  Voor een groot deel van de inkomsten en uitgaven geldt: business as usual. Op één onderdeel is er sprake van bijzondere uitgaven. Dat betreft het NRME, waar voor de aanloop een flink bedrag is uitgetrokken. Dat gold ook voor 2023, maar in 2024 zal een belangrijk beslag op het eigen vermogen worden gelegd voor de daadwerkelijke inrichting van het register. De leden stemmen in met een tijdelijke begroting tot aan de eerstvolgende ALV ten bedrage van Euro 20.000, en met een afzonderlijk besluit om het op te zetten NRME in een nieuwe rechtspersoon onder te brengen, verbonden aan FEHAC. De zeggenschap daarover blijft bij de leden van de FEHAC.

  Verkiezing bestuur
  Hans Hoving wordt voorgedragen voor de functie van bestuurslid Duurzaamheid, Kennis en Techniek. Hij vertelt over zijn loopbaan en ambitie om aan de functie inhoud te geven. Met applaus wordt Hans bij acclamatie benoemd. Stefan Hulman en Herman Sluiter krijgen ook applaus voor hun bereidheid in een volgende termijn van drie jaar de kar van de FEHAC te willen trekken.

  Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
  Stefan Hulman, voorzitter | Bert Pronk, public-affairs en vice-voorzitter | Jannes Buiter, Secretaris | Theo Andriessen, penningmeester | Herman Sluiter, erfgoed | Hans Hoving, duurzaamheid.

  We kijken terug op een mooie vergadering, met een goede uitwisseling van informatie tussen bestuur en leden, waarbij de inbreng van de zaal volop ruimte kreeg. Na de rondvraag werd in de hal van het Louwman Museum nog even nagepraat met en hapje en een drankje.