• FEHAC, ANWB, BOVAG en KNAC hebben de leden van de Tweede Kamer geadviseerd de huidige MRB-vrijstelling voor oldtimers te handhaven. De organisaties ontraden daarmee een amendement van de Leden Maatoug en Nijboer op de belastingwetten dat juist pleit voor afschaffing van deze vrijstelling voor oldtimers. Zij wijzen erop dat in 2012-2013 een vergelijkbaar voorstel leidde tot veel maatschappelijke onrust. De huidige MRB-vrijstelling voor oldtimers is naar mening van de organisaties zeer zorgvuldig tot stand gekomen.

  “De vrijstelling voor de MRB moet blijven” zegt Stefan Hulman, voorzitter van de FEHAC. “Wij beschermen, restaureren en onderhouden het mobiele erfgoed. Dat mag niet extra belast worden. Die discussie hebben we al eerder gevoerd! Bovendien wil het kabinet het gesprek aan met de mobiliteitssector over BnG. Dan moet je niet eenzijdig de spelregels veranderen voordat het gesprek begonnen is.”

  Bij het stemmen geven FEHAC, ANWB, BOVAG en KNAC de Kamerleden in overweging dat een consistent autofiscaal beleid van groot belang is. Op dit moment wordt op autofiscaal gebied toegewerkt naar een systeem van Betalen naar Gebruik. Ook de Belastingdienst is niet gebaat bij het doorvoeren van een nieuwe wijzing op autofiscaal gebeid omdat dit ten koste zal gaan van de capaciteit op andere punten zoals Betalen naar Gebruik.
  Daarnaast wordt met mobiel erfgoed ('oldtimers', wegvoertuigen >40 jaar) erg weinig gereden: gemiddeld nog geen 1.500 kilometer per jaar en met weinig schade aan milieu en wegen.
  De organisaties wijzen er op dat de afschaffing van de vrijstelling van auto’s >25 jaar in 2013 zowel voor individuele eigenaren als ook voor autoclubs grote gevolgen heeft gehad. Veel auto’s verdwenen naar het buitenland en de markt kromp met circa 30%. Diverse autoclubs zagen hun ledenaantallen dalen. Doordat de markt kromp werd de hele keten geraakt. De verkopen zakten in: autobladen zagen hun oplages dalen en restauratiebedrijven werden getroffen (of gingen zelfs failliet). Ook de opbrengsten uit de assurantiebelasting gingen omlaag. Zoals door de branche al voorspeld was, werden de inkomsten die door de overheid werden verwacht bij het ophogen van de leeftijd van 25 jaar naar 40 jaar (met een overgangsregeling voor benzine auto’s ouder dan 25 jaar) dan ook lang niet gehaald.
  En last but not least: het mobiel erfgoed is onder de erfgoedwet gebracht. Het aanscherpen van de vrijstelling zou een aantasting van ons nationale erfgoed zijn. De organisaties vinden dit voldoende redenen om te adviseren tegen het amendement van de Leden Dassen, Maatoug en Nijboer te stemmen 

  Voor nadere informatie:

  Bert Pronk FEHAC

  - vice voorzitter
  - bestuurslid public affairs
  - FIVA gedelegeerde
  tel +31 6 3659 2745