• Regeerakkoord goede basis voor aanpak uitdagingen mobiliteit en klimaat

  De Mobiliteitsalliantie ziet het gepresenteerde regeerakkoord als een goede basis om de mobiliteit- en duurzaamheidsuitdagingen in Nederland aan te pakken. Het komt nu aan op de concrete invulling en uitvoering van het akkoord, waarbij de alliantie graag de handreiking van dit kabinet voor samenwerking aangrijpt. Volgens het samenwerkingsverband van 23 organisaties erkent de vier partijencoalitie het belang van mobiliteit en het klimaat, door onder meer in deze kabinetsperiode twee miljard extra te investeren in mobiliteit, samen met de alliantie pilots te starten voor betalen naar gebruik en om met elkaar te werken aan een nieuw Klimaat- en Energieakkoord om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen.

  Het nieuwe kabinet zet vandaag de eerste belangrijke stap om de mobiliteits- en duurzaamheidsuitdagingen op te pakken. De Mobiliteitsalliantie ziet veel van haar wensen uit haar toekomstvisie Vooruit! terugkomen in het regeerakkoord. Dat het nieuwe kabinet nu in totaal 2 miljard euro extra uittrekt voor investeringen in weg, water en OV/spoor en daarnaast ook extra in de fiets investeert, is een belangrijke trendbreuk met de forse bezuinigingen op het infrastructuurbudget die hebben plaatsgevonden vanaf 2010. Ook de focus op een meer integraal mobiliteitsbeleid ligt in lijn met de visie van de Mobiliteitsalliantie. Daarbijwerkt de verhoging van het lage btw tarief van 6 naar 9 procent helaas juist averechts omdat dit duurzaam vervoer zoals OV en de fiets minder aantrekkelijk maakt voor de reiziger.

  Het samenwerkingsverband benadrukt wel het belang om ook vooruit te kijken naar 2030 en 2040 en structureel voldoende middelen te reserveren voor mobiliteitsprojecten met een langere doorlooptijd.

  Klimaat en milieudoelstellingen
  De alliantie steunt de ambitie van het Kabinet om met een Klimaat - en Energieakkoord de verduurzaming van onder meer mobiliteit te stimuleren. Door op dit punt als kabinet nauw samen te werken met de Mobiliteitsalliantie, ontstaat er ruimte voor een pakket van effectieve maatregelen die het mogelijk maken om de klimaat- en milieudoelstellingen te behalen.

  Verkeersveiligheidsmanifest
  Ook de ambitie van dit kabinet op verkeersveiligheid kan op brede steun van de Mobiliteitsalliantie rekenen. Veiligheid is een essentiële randvoorwaarde voor ons mobiliteitssysteem. De alliantie weigert zich neer te leggen bij het stijgende aantal doden en gewonden in het verkeer van de afgelopen jaren

  Ruimte voor experimenteren betalen naar gebruik
  De Mobiliteitsalliantie omarmt de handreiking van het nieuwe kabinet om met elkaar pilots te starten met betalen naar gebruik. Met een bredere pilotfase ontstaat beter inzicht in het effect op het gedrag van de reiziger en ondernemer, waarmee nu en in de toekomst eventueel gericht kan worden geïnvesteerd in een systeem dat werkt, draagvlak heeft en de files en milieuproblemen effectief aanpakt. Opvallend is daarom de keuze om nu al direct voor een kilometerheffing voor vrachtverkeer te kiezen. Een dergelijk systeem voor alleen vrachtverkeer heeft geen substantiële invloed op de files, het effect op de uitstoot van CO2 is onzeker, terwijl de kosten voor ondernemers stijgen.

  Mobiliteitsalliantie reikt kabinet de hand
  Met het vandaag gepresenteerde regeerakkoord legt het nieuwe kabinet de basis voor het behalen van haar mobiliteits- en duurzaamheidsambities. Veel hangt echter af van de nadere invulling en uitvoering van alle plannen. De Mobiliteitsalliantie reikt daarom graag de hand en wil zo snel mogelijk aan de slag met het nieuwe kabinet. De organisaties pleiten er opnieuw voor om een Mobiliteitsakkoord 

  1 december 2017