• De wereld is in de ban van het Corona-virus. Dit heeft ook gevolgen voor ons als oldtimerliefhebbers.
  Veel evenementen en bijeenkomsten zijn afgelast.

 • Tot nader order is het FEHAC kantoor in Bunnik gesloten. De FEHAC is per e-mail en telefoon normaal bereikbaar.
  Post wordt mogelijk met enige vertraging verwerkt.

  FIVA-ID kaarten kunnen in deze situatie het beste digitaal worden aangevraagd.

 • De FEHAC TaxatieVakDag van 23 april is geannuleerd. Alle aangemelde deelnemers krijgen bericht.

 • Ook RDW werkt beperkt. Op dit moment worden alleen keuringen van vitale voertuigen uitgevoerd.
  Kijk op de website van RDW voor informatie over de actuele situatie.

 • Algemene Ledenvergadering FEHAC

  De statutaire ALV stond gepland op woensdag 6 mei 2020. Echter door de aangescherpte Corona regels is deze datum niet mogelijk. We bekijken of het mogelijk is deze ALV in juni te laten plaatsvinden.
  Medio mei ontvangt u de definitieve agenda, datum en tijdstip en opgave van locatie waar de ALV plaatsvindt. Ook ontvangt u dan nadere informatie over de kandidaatstelling bij punt 9, de bestuursverkiezing.
  De voor de vergadering relevante stukken krijgt u overeenkomstig de statuten tijdig toegestuurd.

  Voorstel voorlopige agenda juni 2020:

   1. Opening door de voorzitter, Bert de Boer
   2. Vaststellen agenda
   3. Vaststelling notulen ALV 27 november 2019
   4. Mededelingen en ingekomen stukken
   5. Presentatie nieuwe leden
      Voorstel aanvaarding nieuwe leden, aspirant leden
   7. Financieel verslag 2019*
   8. Verslag kascommissie
      Verkiezing kascommissie
   9. Verkiezing bestuursleden (toelichting)
  11. Actualiteiten
  12. Rondvraag/WVTTK
  13. Sluiting

  * Overeenkomstig het besluit tijdens de ALV van 17 mei 2017 worden deze stukken niet meer toegelicht op de ALV.

  Bestuursverkiezing:
  Bert de Boer treedt volgens schema af als voorzitter van FEHAC. Hij stelt zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn. Tijdens deze ALV willen we een nieuwe voorzitter kiezen. Kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat tot 15 mei aanstaande.

  Bestuurslid Public Affairs Bert Pronk is ook volgens schema aftredend en herkiesbaar.

  Ook zoeken we vrijwilligers voor de volgende functies:
  Voorzitter Commissie Personenauto's
  Leden voor commissie Communicatie en NRME (Register)