• Boodschap FIVA-president Tiddo Bresters
  Solidariteit voor Oekraïne: 28 februari 2022

  Van FIVA President Tiddo Bresters ontving de FEHAC onderstaande boodschap,
  naar aanleiding van de situatie in Oekraïne:

 • Terwijl we de pandemie langzamerhand in de achteruitkijkspiegel zien verdwijnen, is er plotseling een nieuwe dreiging aan de horizon verschenen: oorlog. Het bestaan zelf van Oekraïne als democratische staat wordt bedreigd door een agressie die in Europa sinds 1945 zijn weerga niet kent. Niemand kan onverschillig blijven voor de enorme humanitaire tragedie die dit grote en trotse land en zijn dappere burgers nu treft. Maar let wel, het gaat hier niet om een oorlog tussen de volkeren van de twee landen. De invasie van Oekraïne en de enorme ramp die deze met zich meebrengt, is het gevolg van een volkomen ongerechtvaardigd autocratisch besluit.

  Minder dan twee maanden geleden bezochten mijn vrouw en ik Kyiv en Lviv. Ons ANF, UAC, gaf ons een zeer warm welkom. Zelden heb ik zoveel enthousiasme voor de zaak van de FIVA bespeurd als in Oekraïne. Dit wordt treffend weerspiegeld in de cruciale rol die UAC heeft gespeeld door ons in contact te brengen met een organisatie om de FIVA in Rusland te vertegenwoordigen, Nasledye. UAC begrijpt perfect waar het bij FIVA om gaat: mensen verenigen. Om hun goede samenwerking te benadrukken hadden UAC, Nasledye en onze ANF in Moldavië (Retromobile Moldova) een vruchtbare videoconferentie, in mijn aanwezigheid. We hebben ook kennis gemaakt met het fantastische team van de Leopolis Grand Prix, een groots evenement dat begin juni in Lviv wordt gehouden.

  Dit alles staat nu op het spel. Enkele van onze belangrijke culturele partnerorganisaties, in de eerste plaats UNESCO, maar ook de museumorganisatie ICOMOS en de Europese koepelorganisatie voor cultureel erfgoed Europa Nostra, hebben hun bezorgdheid geuit over de mogelijke gevolgen van deze afschuwelijke oorlog voor het behoud van het cultureel erfgoed in al zijn vormen. Wij nodigen u uit kennis te nemen van hun verklaringen.

  Verklaring van de UNESCO over de recente ontwikkelingen in Oekraïne 
  Europa Nostra is solidair met Oekraïne 
  Verklaring van ICOMOS over Oekraïne 

  Natuurlijk maken wij ons zorgen over de schade die de oorlog kan toebrengen aan de vele prachtige historische voertuigen die in het bezit zijn van Oekraïense liefhebbers en musea. Maar zolang de strijd om te overleven voortduurt, is deze zorg van ondergeschikt belang.

  We kunnen alleen maar hopen dat deze oorlog zeer spoedig tot een einde zal komen. Zo goed als we kunnen zullen we in contact blijven met het UAC-team. Ik roep alle leden van de FIVA op om solidair te zijn met onze vrienden in Oekraïne, en met het Oekraïense volk.

  Tiddo Bresters
  President van de FIVA

  Originele tekst:

  As we are gradually seeing the pandemic disappear in the rear-view mirror, a new threat has suddenly appeared on the horizon: war. Ukraine's very existence as a democratic state is threatened by an aggression unprecedented in Europe since 1945. No one can remain indifferent to the enormous humanitarian tragedy that is now afflicting this great and proud country and its brave citizens. But please note that this is not a war between the people of the two countries. The invasion of Ukraine and the enormous disaster it brings  along is the result of a completely unjustified autocratic decision.

  Less than two months ago, my wife and I visited Kyiv and Lviv. Our ANF, UAC, gave us a very warm welcome. Rarely have I sensed such enthusiasm for FIVA's cause as in Ukraine. This is aptly reflected in the crucial role UAC played in putting us in touch with an organisation to represent FIVA in Russia, Nasledye. UAC perfectly understands what FIVA is about: uniting people. To stress their good cooperation UAC, Nasledye and our ANF in Moldova (Retromobile Moldova) had a fruitful videoconference, in my presence. We also met the wonderful team of the Leopolis Grand Prix, a great event to be held in early June in Lviv.

  All this is now at stake. Some of our important cultural partner organisations, UNESCO first and foremost, but also the museum organisation ICOMOS and the European cultural heritage cupola Europa Nostra, have expressed their concern about the possible consequences of this horrific war for the preservation of cultural heritage in all its forms. We invite you to take note of their statements.
   

  UNESCO's statement on recent developments in Ukraine
  Europa Nostra stands in solidarity for Ukraine
  ICOMOS statement on Ukraine

  Naturally, we are worried about the damage the war might inflict on the many beautiful historic vehicles owned by Ukrainian enthusiasts and museums. But as long as the fights for survival go on, this concern is of secondary importance.

  We can only hope that this war very soon will come to an end. As best as we can we will remain in contact with the UAC team. I call on all members of FIVA to show solidarity with our friends in Ukraine, and with the Ukrainian people.

  Tiddo Bresters
  FIVA President