• ANBI                 | Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

  Publieksnaam   | FEHAC

  RSIN nummer   | 804434207

  Bereikbaarheid

  email

  secretariaat@fehac.nl

  website

  www.fehac.nl

  postadres

  FEHAC | Kosterijland 15 | 3981 AJ Bunnik

  bezoek adres

  BOVAGhuis | FEHAC | Kosterijland 15 | 3981 AJ Bunnik

  telefoon

  085 303 46 51

   

  Doelstelling

  De FEHAC is opgericht op 25 oktober 1976. De laatste statutenwijziging is van 9 februari 2018.
  De omschrijving van de doelstelling van de FEHAC in de statuten van 9 februari 2018 luidt als volgt:

  De Federatie heeft tot doel de behartiging en bevordering van de gemeenschappelijke belangen van eigenaren en houders van voertuigen welke als mobiel erfgoed worden gehouden en (of) gebruikt alsmede al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt.
  De FEHAC zal dit doel onder meer nastreven door:
  Het leggen en onderhouden van contacten met overheden, natuurlijke en rechtspersonen, instellingen in binnen- en buitenland om invloed uit te oefenen op bestaande en/of toekomstige wet- en regelgeving.
  Het delen van ervaringen en kennis, en/of het geven van voorlichting aan organisaties van eigenaren en/of houders van bedoelde historische voertuigen en/of hun achterban.
  Het bundelen en coördineren van activiteiten van organisaties van eigenaren en/of houders van bedoelde historische voertuigen;
  Het bevorderen van contacten en overleg tussen zulke organisaties en/of hun leden en het desgevraagd bemiddelen bij en het desgevraagd beslissen over geschillen tussen of in zulke organisaties;
  Het geven van voorlichting, het voeren van juridische procedures, het verstrekken van inlichtingen en het desgevraagd verlenen van bemiddeling en bijstand, aan personen en instellingen mits daarbij de Federatie naar het oordeel van het bestuur een direct of indirect belang heeft.

  Beleidsvoornemens
  De FEHAC staat voor duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van ons mobiel erfgoed op de weg. Oldtimers zijn per 1 juli 2016 officieel in de Erfgoedwet erkend als één van de vormen van mobiel erfgoed en zijn het waard om te bewaren.
  De FEHAC is een vereniging en onze leden zijn allen rechtspersonen (verenigingen of stichtingen); de voertuigclubs voor oude auto’s, - motoren, - bedrijfswagens die naar merk, type, ouderdom of regio zijn georganiseerd.
  De FEHAC streeft naar eenduidige en evenwichtige wet- en regelgeving voor oldtimers van 30 jaar en ouder, zodanig dat dit mobiele erfgoed gebruik kan blijven maken van de openbare weg, rekening houdend met geringe aantal kilometers dat zij rijden. Wij staan voor een verstandig en duurzaam gebruik van oldtimers en willen het milieu niet onnodig belasten.

  In Europa wordt algemeen als definitie gehanteerd voor een oldtimer: een voertuig van minstens 30 jaar oud dat niet in gebruik is als dagelijks vervoermiddel: de FEHAC streeft ernaar dat deze definitie ook in Nederland gaat gelden als uitgangspunt voor alle wet- en regelgeving. Belangrijkste gesprekspartners daarbij zijn de ministeries van Financiën, Infrastructuur & Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij benaderen politieke partijen en lagere overheden om begrip te kweken voor het behoud van mobiel erfgoed op de weg: voorop staat het kunnen blijven gebruiken van onze gedateerde voertuigen en tegen een tarief dat rekening houdt met het geringe aantal kilometers dat oldtimers jaarlijks rijden.
  Wij stimuleren samenwerkingsverbanden om kennis voor oldtimers te verzamelen, te behouden en te delen en doen dat met o.a. de ANWB, KNAC, BOVAG, NCAD, FOCWA, de Mobiliteitsalliantie, MCN en de RDW. Wij stimuleren de vorming en vulling met mobiel erfgoed op de weg van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME).

  De vijf belangrijkste actiepunten van de FEHAC voor 2020 waren
  1. handhaven vrijstelling Motorrijtuigenbelasting. Mobiel erfgoed mag niet belast worden.
  2. het uitbouwen van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed NRME met wegvoertuigen
  3. mobiel erfgoed tonen aan een breed publiek
  4. promoten van 98 ethanolvrije benzine nu en E-fuel in de toekomst
  5. de jeugd betrekken bij mobiel erfgoed samen met de Internationale organisatie FIVA

  Bestuurssamenstelling
  Het bestuur bestaat per 12 mei 2021 uit zes leden:
  Stefan Hulman | voorzitter
  Jannes Buiter | secretaris
  Theo Andriessen | penningmeester
  Bert Pronk | vice-voorzitter en bestuurslid Public Affairs
  Gerard van Schagen | bestuurslid Duurzaamheid
  Herman Sluiter | bestuurslid Erfgoedstrategie
  Bestuursleden werken vrijwillig en onbezoldigd en kunnen hun gemaakte (reis)kosten declareren.
  Naast het bestuur zijn meer dan 70 onbezoldigde vrijwilligers actief in 15 commissies en werkgroepen. De FEHAC heeft een secretariaat van 1,0 FTE, waar in deeltijd twee betaalde krachten werkzaam zijn: Henk Boons en Willeke Wallet (tot 1 mei 2021).

  Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
  De FEHAC bespreekt knelpunten in wet- en regelgeving met overheden. Recente resultaten van de afgelopen jaren, waarbij gezorgd werd voor een aanpassing van wet of regelgeving, zijn:
  - verschuiving van de grens APK-vrij van vóór 1960 naar 50 jaar en ouder
  - apart kentekenbewijs voor motoren met afneembaar zijspan
  - het aannemen van de Erfgoedwet waarin mobiel erfgoed op de weg expliciet wordt erkend
  - voorbeeld privacyreglement AVG voor de aangesloten clubs

  Daarnaast wil de FEHAC hét kenniscentrum over oldtimers zijn: voor gegevens over alle regelingen waar de ouderdom van een voertuig een rol speelt, aantallen per voertuigcategorie, sloop, schorsing, soort brandstof, profiel eigenaar, economische betekenis, etc. etc. kunnen geïnteresseerden op de Kennisbank op de website www.fehac.nl terecht. Voor de belangenbehartiging bij de EU en elders in de wereld is de FEHAC aangesloten bij de Fédération Internationale des Véhicules Anciens FIVA te Brussel. Tiddo Bresters, oud FEHAC-bestuurslid en nu nog lid van onze commissie Juridische Zaken is in 2019 tot president (voorzitter) van de FIVA benoemd.

  Financiële situatie 2019-2020

  Inkomsten

  2019

  2020

  Contributies clubs

  130.503

  136.140

  ID-Cards / schouwingen

  11.300

  5.775

  Partnerships

  21.000

  17.500

  Taxateurs

  9.548

  11.625

  Vrienden    

  3.400

  3.050

  Overige inkomsten

  911

  313

  Totaal

  176.662

  174.403

   

   

   

  Uitgaven

   

   

  Bestuur

  14.892

  14.970

  Ledenvergaderingen

     4.050

  546

  Secretariaat      

  50.688

  52.095

  Huisvesting en ICT

  17.932

  16.523

  Commissies / Werkgroepen

  39.988

  27.468

  FIVA internationaal

  13.722

  11.361

  NRME

  10.000

  6.938

  Public Relations / Communicatie

     4.023

  7.865

  Magazine en jaarverslag

  3.239

  4.021

  Verzekering

  3.239

  3.361

  Bankkosten

         938

  1.022

  Overig

  5.830

  3.637

  totaal   

  168.66

  149.807

  resultaat

  + 7.999

  + 24.596

   

  FEHAC Academy
  Kennisoverdracht gebeurt in de FEHAC Academy. Daar kwamen in het verleden onderwerpen aan bod als innovatieve brandstoffen, bestuurdersaansprakelijkheid, fraude binnen een vereniging en kascommissie, olie en smeermiddelen, oldtimerbanden en meer. Tijdens de jaarlijkse beurs InterClassics te Maastricht verzorgt de FEHAC steeds tal van lezingen in de FEHAC-clubstand. Voor het laatst gebeurde dat in januari 2020, net voordat het organiseren van dergelijke evenementen onmogelijk werd vanwege de corona pandemie.

  Jaarlijks wordt in detail verslag gedaan van de activiteiten van de FEHAC in een jaarverslag. Dit jaarverslag, het halfjaarlijkse magazine FEHACtiviteiten, digitale nieuwsbrieven en persberichten en de maandelijks columns van Herman Steendam in de drie algemene oldtimerbladen zijn te vinden onder Publicaties op onze website en zijn voor iedereen vrij toegankelijk en gratis in te zien en te raadplegen.    

  De contributie bedraagt sinds 2016 € 2,50 per lid van de aangesloten club. Het ledental van de FEHAC -dat zijn de clubs- vertoont een stijgende lijn: eind 2020 waren er 232 clubs lid van de FEHAC. Het per saldo geringe verlies aan inkomsten tracht het FEHAC bestuur te compenseren met lagere kosten en het opvoeren van sponsoring/bijdragen door businesspartners en derden.

  De grootste uitgaven post is het secretariaat: de personeelskosten van twee deeltijdwerknemers.
  Door corona werden geen fysieke ledenvergaderingen in 2020 gehouden. Ook commissie en werkgroepen kwamen veel minder vaak bij elkaar. Het vooral daaruit voortvloeiende positief resultaat is aan de reserves (liquide middelen) toegevoegd.

  Balans 2019 – 2020

  Activa

  31 dec. 2019

  31 dec. 2020

  Caravan

  2.000

  2.000

  Nog te ontvangen

  339

  1.844

  Liquide middelen

  180.775

  204.114

   

  183.114

  207.958

   

   

   

  Passiva

   

   

  Nog te betalen kosten

  7.116

  10.378

  Voorziening NRME

  13.000

  10.000

  Voorziening Lustrum

  13.000

  13.000

  Eigen vermogen

  149.998

  174.580

   

  183.114

  207.958

   

  Ons vermogen staat op bankrekeningen en is niet belegd, zodat we geen beurskoersrisico’s lopen.