• ANBI            Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs
                       Verslagjaar 2022              (publicatiedatum: mei 2023)

  Publieksnaam | FEHAC

  RSIN nummer | 804434207

  Bereikbaarheid

  email    

  secretariaat@fehac.nl

  website

  www.fehac.nl

  postadres

  FEHAC | Kosterijland 15 | 3981 AJ Bunnik

  bezoek adres

  BOVAG huis | FEHAC | Kosterijland 15 | 3981 AJ Bunnik

  telefoon

  085 303 46 51

  bank rek

  giften ANBI zijn welkom op bankrekening NL72 ABNA 0550 2324 43

  BTW-nummer

  NL804434207B01

   

  Doelstelling
  De FEHAC is opgericht op 25 oktober 1976. De laatste statutenwijziging is van 4 november 2023.
  De FEHAC is een vereniging en onze leden zijn allen rechtspersonen (verenigingen of stichtingen); de voertuigclubs voor mobiel erfgoed: oude auto’s, - motoren, - bedrijfswagens, - bromfietsen en oude tractoren . Onze leden/clubs zijn er voor alle voertuigen en voor heel Nederland. Ook zijn er leden die naar merk, type, ouderdom of regio zijn georganiseerd.
  De omschrijving van de doelstelling van de FEHAC in de statuten van 9 februari 2018 luidt als volgt:

  De Federatie heeft tot doel de behartiging en bevordering van de gemeenschappelijke belangen van eigenaren en houders van voertuigen die als mobiel erfgoed worden gehouden en (of) gebruikt alsmede al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt.

  De FEHAC zal dit doel onder meer nastreven door:

  • Het leggen en onderhouden van contacten met overheden, natuurlijke en rechtspersonen, instellingen in binnen- en buitenland om invloed uit te oefenen op bestaande en/of toekomstige wet- en regelgeving.
  • Het delen van ervaringen en kennis, en/of het geven van voorlichting aan organisaties van eigenaren en/of houders van bedoelde historische voertuigen en/of hun achterban.
  • Het bundelen en coördineren van activiteiten van organisaties van eigenaren en/of houders van bedoelde historische voertuigen;
  • Het bevorderen van contacten en overleg tussen zulke organisaties en/of hun leden en het desgevraagd bemiddelen bij en het desgevraagd beslissen over geschillen tussen of in zulke organisaties;
  • Het geven van voorlichting, het voeren van juridische procedures, het verstrekken van inlichtingen en het desgevraagd verlenen van bemiddeling en bijstand, aan personen en instellingen mits daarbij de Federatie naar het oordeel van het bestuur een direct of indirect belang heeft.

  Beleidsvoornemens tot 2030
  De FEHAC staat voor duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van ons mobiel erfgoed op de weg. Oldtimers zijn per 1 juli 2016 officieel in de Erfgoedwet erkend als één van de vormen van cultureel erfgoed en zijn het waard om te bewaren. De overheid wil in 2030 het betalen naar gebruik invoeren.
  De FEHAC streeft naar eenduidige en evenwichtige wet- en regelgeving voor mobiel erfgoed van 30 jaar en ouder, zodanig dat deze voertuigen gebruik kunnen blijven maken van de openbare weg, rekening houdend met geringe aantal kilometers dat zij rijden. Wij staan voor een verstandig en duurzaam gebruik van oldtimers en willen het milieu niet onnodig belasten.
  Ons motto is: oldtimers op weg naar morgen.

  In Europa wordt algemeen als definitie gehanteerd voor een oldtimer:
  - op zijn minst 30 jaar oud
  - in historisch verantwoorde staat gehouden en onderhouden
  - niet in gebruik als dagelijks vervoermiddel
  - en dat daardoor deel uitmaakt van ons technisch en cultureel erfgoed
  De FEHAC streeft ernaar dat deze definitie ook in Nederland gaat gelden als uitgangspunt voor alle wet- en regelgeving.

  Gesprekspartners
  Belangrijkste gesprekspartners daarbij zijn de ministeries van Financiën, Infrastructuur & Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij benaderen politieke partijen en lagere overheden om begrip te kweken voor het behoud van mobiel erfgoed op de weg: voorop staat het kunnen blijven gebruiken van onze gedateerde voertuigen en tegen een tarief dat rekening houdt met het geringe aantal kilometers dat oldtimers jaarlijks rijden.
  Wij stimuleren samenwerkingsverbanden om kennis voor oldtimers te verzamelen, te behouden en te delen en doen dat met o.a. de Mobiliteitsalliantie, de ANWB, KNAC, BOVAG, NCAD, FOCWA, MCN en de RDW.
  Wij stimuleren de vorming en vulling met mobiel erfgoed op de weg van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME). Daarin zijn niet alleen wegvoertuigen, maar ook schepen, vliegtuigen en treinen / trams opgenomen. Kortweg de sectoren weg, water, lucht en rail.

  Vijf belangrijke actiepunten van de FEHAC voor 2022

  1. handhaven huidige vrijstelling Motorrijtuigenbelasting bij 40 jaar, zolang het Betalen naar gebruik (rekening rijden) nog niet is ingevoerd.
  2. het uitbouwen van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed NRME met wegvoertuigen
  3. promoten van de synthetische brandstof E-fuel in de toekomst en behoud nu van 98 ethanolvrije benzine
  4. introductie van de Vrijwillige Klassieker Inspectie (VKI)
  5. mobiel erfgoed tonen aan een breed publiek

  Bestuur
  Het bestuur bestaat per 4 november 2023 uit zes leden:
  Stefan Hulman | voorzitter
  Jannes Buiter | secretaris
  Theo Andriessen | penningmeester
  Bert Pronk | vice-voorzitter en bestuurslid Public Affairs
  Hans Hoving | bestuurslid kennis en techniek
  Herman Sluiter | bestuurslid Erfgoed
  Bestuursleden werken vrijwillig en onbezoldigd en kunnen hun gemaakte (reis)kosten declareren.
  Naast het bestuur zijn meer dan 60 onbezoldigde vrijwilligers actief in 14 commissies en werkgroepen. De FEHAC heeft een secretariaat waar Henk Boons tegen beloning en op uurbasis werkzaam is.

  Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
  De FEHAC bespreekt knelpunten in wet- en regelgeving met overheden. Recente resultaten van de afgelopen jaren, waarbij gezorgd werd voor een aanpassing van wet of regelgeving, zijn:
  - verschuiving van de grens APK-vrij van vóór 1960 naar 50 jaar en ouder
  - het aannemen van de Erfgoedwet waarin mobiel erfgoed op de weg expliciet wordt erkend
  - voorbeeld privacyreglement AVG voor de aangesloten clubs
  - speciale kentekenseries voor 40+ import voertuigen en blauwe kentekenplaten
  - voorkomen dat vrijstelling MRB voor oldtimers vervalt
  In onze jaarverslagen (zie website) staan in detail de activiteiten van de FEHAC over dat jaar.

  Daarnaast wil de FEHAC hét kenniscentrum over oldtimers zijn: voor gegevens over alle regelingen waar de ouderdom van een voertuig een rol speelt, aantallen per voertuigcategorie, sloop, schorsing, soort brandstof, profiel eigenaar, economische betekenis, etc. etc. Geïnteresseerden kunnen voor informatie op de kennisbank op de website www.fehac.nl terecht.

  Voor de belangenbehartiging bij de EU en elders in de wereld is de FEHAC aangesloten bij de Fédération Internationale des Véhicules Anciens FIVA te Brussel. Tiddo Bresters, oud FEHAC-bestuurslid en nu nog lid van de FEHAC commissie Juridische Zaken is in 2022 voor een tweede termijn tot president (voorzitter) van de FIVA herkozen.

  FEHAC Academy
  Kennisoverdracht gebeurt in de FEHAC Academy. Daar kwamen in het verleden onderwerpen aan bod als innovatieve brandstoffen, bestuurdersaansprakelijkheid, taken kascommissie, fraude door bestuurders, olie en smeermiddelen, oldtimerbanden en meer. Tijdens de jaarlijkse beurs InterClassics te Maastricht verzorgt de FEHAC steeds tal van lezingen in de FEHAC-clubstand.

  Jaarlijks wordt in detail verslag gedaan van de activiteiten van de FEHAC in een jaarverslag. Dit jaarverslag, het halfjaarlijkse magazine FEHACtiviteiten, de digitale nieuwsbrieven en persberichten zijn te vinden onder Publicaties op onze website en zijn voor iedereen vrij toegankelijk en gratis in te zien en te raadplegen.

  Rapportage overeenkomstig wettelijk voorschrift: Rapportage 2022   

  Financiële situatie 2020-2022

  Inkomsten        

  2020

  2021

  2022

  Contributie

  136.140

  135.004

  136.483

  ID-Cards / schouwingen              

  5.775

  8.945

  11.900

  Business partnerships

  17.500

  14.000

  10.500

  Taxateurs

  11.625

  12.250

  12.250

  Vrienden  

  3.050

  2.250  

  3.000

  Overige inkomsten

  313

  500

  7.040

  Totaal  

  174.403

  173.249

  181.423


  Uitgaven

  Bestuur

  14.970

  7.230

  10.044

  Ledenvergaderingen

  546

  1.141

  12.103

  Secretariaat

  52.095

  38.554

  28.705

  Huisvesting en ICT

  16.523

  12.481

  13.106

  Commissies / Werkgroepen

  27.468

  10.559

  24.411

  FIVA internationaal

  11.361

  11.758

  17.781

  NRME

  6.938

  0

  0

  Public Relations / Communicatie

  7.865

  20.186

  15.626

  Magazine en jaarverslag

  4.021

  6.178

  7.752

  Verzekering

  3.361

  3.361

  3.414

  Bankkosten

  1.022

  1.073

  931

  Overig

  3.637

  11.136

  8.717

  totaal

  149.807

  129.589

  147.650

  resultaat

  + 24.596

  + 43.660

  + 33.773

   

  Balans  2020 – 2022

  Activa

  31 dec. 2020

  31 dec. 2021

  31 dec. 2022

  Caravan         

  2.000

  2.000

  2.000

  Nog te ontvangen

  1.844

  3.613

  13.449

  Liquide middelen

  204.114

  244.256

  275.019

   

  207.958

  244.256

  275.019

   

   

   

   

  Passiva

  Nog te betalen kosten

  10.378

  8.629

  15.455

  Voorziening NRME

  10.000

  10.000

   

  Voorziening Lustrum

  13.000

  13.000

  13.000

  Legaat te bestemmen

   

   

  10.000

  Eigen vermogen

  174.580

  218.240

  252.013

   

  207.958

  249.869

  290.468

   

  Ons vermogen staat op bankrekeningen en is niet belegd, zodat we geen beurskoersrisico’s lopen.